Můj Vodafone 2.5


Free
41.63 MB
  Continue to app
Publisher Description***V těz ankety Aplikace roku 2014 v kategorii Klientsk servis***
Aplikace Můj Vodafone v m umožn jednoduch př stup k va emu čtu. Stač se přihl sit sv m telefonn m č slem a heslem a informace m te jak na dlani.

- Můj Tarif, Roamingov a Internetov služby - informace o aktivn ch služb ch
- Aktu ln přehled - informace o tratě za služby Vodafonu
- Čerp n minut, SMS a dat - informace o čerp n hlasov ho, SMS a datov ho bal čku
- Widget zobrazuj c čerp n datov ho bal čku
- Vy čtov n a Informace o kreditu - posledn ch est Vy čtov n a jejich stav včetně přehledn ho grafu, stažen Vy čtov n v PDF (tarifn z kazn k), v e kreditu a jeho platnost (z kazn k s předplacenou kartou)
- Detail Vy čtov n podrobnosti o posledn ch esti Vy čtov n jednodu e a přehledně (tarifn zakazn k)
- Možnost platby Vy čtov n nebo dobit kreditu platebn kartou
- Spr va v ce telefonn ch č sel na jednom čtu bez nutnosti odhla ov n
- Seznam prodejen Vodafone - vyhled n konkr tn prodejny na mapě, kontaktn daje a seznam v ech prodejen
- Informace o smlouvě (pro nefiremn tarifn z kazn ky) zobrazen měs čn ho plněn v aktu ln m čtovac m obdob , informace o trv n smlouvy a historie Minim ln ho měs čn ho plněn , přehled o Vodafone spl tk ch
- Roamingov kalkulačka v počet traty za použ v n mobiln ho telefonu v zahranič
- Centrum p če nejčastěj dotazy a t mata, vyhled n odpovědi na v e, co se t k služeb Vodafone (pouze v česk verzi)
- Dobit kreditu kup nem možnost nav en kreditu pomoc dob jec ho kup nu
- Moje zpr vy - zpr vy o v em důležit m z Vodafonu. Nov služby, speci ln nab dky, soutěže nebo rady (pouze v česk verzi)
- Moje požadavky přehled ře en požadavků na va em telefonn m č sle s předpokl dan m datem vyře en (pouze v česk verzi)
- Možnost n kupu nov SIM nebo zař zen př mo v aplikaci (pouze v česk verzi)
- Z sady ochrany osobn ch dajů naleznete na http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/osobni-a-firemni/ochrana-osobnich-udaju/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/

A to nejdůležitěj nakonec - aplikace Můj Vodafone je zcela zdarma v Česk republice i v zahranič . Při jej m použ v n ani nečerp te data ze sv ho datov ho bal čku.

ENGLISH:
***App of the Year 2014 winner in Client service category***
My Vodafone application allows easy access to your account. Simply login with your phone number and password and the information is there at the palm of your hand.

- My tariff, Roaming and Internet sections information about your active services
- Actual Spending - information about the spending on Vodafone services
- Usage of minutes, SMS and data information about the usage of voice, SMS and data bundles
- Data usage widget
- Bills and Information on credit - amount of last six Bills and state of Bill settlement including clear graph, Bills in PDF (postpaid customer), information on credit and its validity (prepaid customer)
- Bill Detail details of last six Bills simply and clearly (postpaid customer)
- Online payments of the bill or to topup the credit using the credit/debit card
- Management of more telephone numbers within one customer account without the necessity to sign off
- Stores List find a store on map, contact information and list all stores
- Contract Information (for consumer postpaid customers) view your monthly spending limit fulfillment for the current billing period, information about length of your contract and Minimum Monthly Spending Limit history, Handset installment information
- Roaming Calculator - calculation of spending for mobile phone usage abroad
- Topup with Voucher increasing of credit using a topup voucher
- Privacy policies are available on http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/osobni-a-firemni/ochrana-osobnich-udaju/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/

And last but not least - The use of My Vodafone is free of all charges, both in the Czech Republic and abroad. When you are using it, no data from your data bundle are deducted, either.

Requires iOS 7.1 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Můj Vodafone is a free software application from the Office Suites & Tools subcategory, part of the Business category. The app is currently available in English and it was last updated on 2012-03-27. The program can be installed on iOS.

Můj Vodafone (version 2.5) has a file size of 41.63 MB and is available for download from our website. Just click the green Download button above to start. Until now the program was downloaded 15 times. We already checked that the download link to be safe, however for your own protection we recommend that you scan the downloaded software with your antivirus.

Program DetailsGeneral

 
Publisher Vodafone Czech Republic a. s.
Released Date 2012-03-27
Languages English

Category

 
Category Business
Subcategory Office Suites & Tools

System requirements

 
Operating systems ios

Download information

 
File size 41.63 MB
Total downloads 15

Pricing

 
License model Free
Price N/A

Version HistoryHere you can find the changelog of Můj Vodafone since it was posted on our website on 2017-07-02. The latest version is 2.5 and it was updated on soft112.com on 2018-03-28. See below the changes in each version:

version 2.5

posted on 2012-03-27


Add a review


Tell us your experience with Můj Vodafone 2.5RELATED PROGRAMS
Our Recommendations


BarCode2D-PNG
Click stars to rate this APP!

Users Rating:  
  0.0/5     0
Editor Rating:  
  0/5
Downloads last week: 0
Release Date: 2012-03-27
Publisher: Vodafone Czech Republic a. s.
Operating System: ios
Type: Free